REKRUTACJA


REKRUTACJA

do klas VII na rok szkolny 2017/2018


Klasy dwujęzyczne:


Sprawdzian uzdolnień kierunkowych odbędzie się  6 czerwca 2017r.  o godzinie 9.00.  Kandydaci, przystępują do sprawdzianu w szkole podstawowej, która prowadzi oddział dwujęzyczny umieszczony najwyżej na liście preferencji kandydata – w szkole pierwszego wyboru (w systemie elektronicznej rekrutacji jest informacja, która to szkoła). Prosimy o przybycie o godz. 8:30. Kandydat powinien mieć przy sobie legitymację szkolną.

 

Klasa sportowa:


Próba sprawności fizycznej odbędzie się 9 czerwca 2017r.  godz. 16:00. Prosimy o przybycie o godz. 15:30. Przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej kandydat powinien przedstawić orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia oraz zgodę lekarza na uczestnictwo w próbie.

Kandydat powinien mieć przy sobie legitymację szkolną i strój sportowy.
 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KANDYDATA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - DO KLASY 7


HARMONOGRAM KANDYDATA


Do pobrania: 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDYNKU PRZY UL.OSTRÓDZKIEJ 175 - DOTYCZY KLASY 7


KWESTIONARIUSZ WYBORU KLASY - DOTYCZY KLASY 7
INFORMACJE DLA RODZICÓW DOT. REKRUTACJI DO KLAS I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:
 

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROZPOCZYNA SIĘ 29 MARCA 2017 ROKU O GODZ. 13:00 I POTRWA DO 10 KWIETNIA BR. DO GODZ. 20:00 ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM.

 

www.warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents/main.action


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Informacje ogólne

  • Do klas I przyjmowane będą:

    • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
    • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

 

 

Komunikat oświatowy


Szanowni Państwo,

Od 1 września 2017 r. system szkolny w Polsce ulega zmianie na mocy ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.:

a)  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),

b)  rzepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).


Do dnia 31 marca 2017 r. Rada m. st. Warszawy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w tym zatwierdzi nowe obwody szkolne. Po podjęciu tej uchwały wykaz ulic wchodzących w skład obwodów będzie udostępniony na stronie internetowej Dzielnicy Białołęka: www.bialoleka.waw.pl

Na terenie Białołęki cztery samodzielne gimnazja:

1)      Gimnazjum nr 121, ul. Płużnicka 4,

2)      Gimnazjum nr 123, ul. Strumykowa 21,

3)      Gimnazjum nr 124, ul. Przytulna 3,

4)      Gimnazjum nr 164, ul. Ostródzka 175,

będą stopniowo przekształcane w szkoły podstawowe. W kwietniu b.r. odbędzie się rekrutacja do klas I, dla dzieci 7 letnich, zgodnie z obwodem szkolnym. Podczas rekrutacji rodzice będą mogli zgłaszać swoje 7-letnie dzieci do szkół podstawowych, które będą się mieściły w budynkach dotychczasowych gimnazjów.


Jednocześnie będą w nich organizowane oddziały klas VII (dotyczy uczniów obecnych klas VI). W niektórych placówkach będą także organizowane oddziały klas IV (obecne klasy III) ze względu na fakt, iż rozpoczęcie nauki w klasie IV wiąże się ze zmianą wychowawcy i wprowadzeniem nowej podstawy programowej, więc nowy okres w życiu szkolnym dziecko może rozpocząć w nowej placówce. Szczegółowe informacje na temat planowanej liczby tych oddziałów i ich organizacji znajdą Państwo na stronach internetowych wyżej wymienionych szkół od 27 lutego 2017 r.


W związku z powyższym, prosimy rodziców uczniów obecnych klas III i VI, którzy są chętni do zmiany szkoły i podjęcia nauki w szkole podstawowej, przekształconej z gimnazjum na etapie klasy IV i  VII w roku szkolnym 2017/18,  do składania wniosków o przyjęcie do szkoły do dyrektorów wyżej wymienionych szkół, w terminie od dnia 27 lutego do dnia 15 marca 2017 r.


Nadmieniamy, że pozostawienie większej liczby uczniów klas VII w dotychczasowych szkołach podstawowych, może skutkować nauką do późnych godzin wieczornych lub w soboty.


Po zakończeniu składania wniosków (do 15 marca b. r.) i po zakończeniu rekrutacji do klas I szkół podstawowych (do kwietnia b.r.), nastąpi analiza liczby dzieci w poszczególnych szkołach ogółem z uwzględnieniem zgłoszonych przez Państwa wniosków. Jeżeli analiza wykaże zbyt dużą liczbę dzieci w dotychczasowych szkołach podstawowych, przy zbyt małej liczbie w budynkach przekształconych gimnazjów, organ prowadzący będzie zmuszony do podjęcia uchwały wskazującej obecnym klasom VI miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej szkole podstawowej, zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

 

KLASA SPORTOWA


ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM


TABELE Z NORMAMI DO ZESTAWU PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM


KRYTERIA NABORU - POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI« Powrót